pomoc sieciowa

talk in your native language here.
User avatar
cBs KRA7OS
User lv4
User lv4
Posts: 238
Joined: Mon Feb 05, 2018 10:09
Location: Poland

Re: pomoc sieciowa

Post by cBs KRA7OS »

Quake champion poruszanie jest zrobione jak na modzie Q3 Cpma? I co nie można w quake champion tuningowac cfg tak jak w Q3? Trochę bezsensu jeżeli modele nie są równi umiejętnościami ,too zapewne gra będzie skarbonka bez dna
Quake champion moving is done like on the Q3 Cpma fashion? And what can not you do in the quake champion tuning cps like in Q3? A bit of nonsense if the models are not equal to the skills, the game will probably be a bottomless piggybank
User avatar
cBs KRA7OS
User lv4
User lv4
Posts: 238
Joined: Mon Feb 05, 2018 10:09
Location: Poland

Re: pomoc sieciowa

Post by cBs KRA7OS »

I pytanie do admina, server unfreeze 2 często jest pusty"wolny" nie było by można zrobić rozgrywki tourney 1v1 albo druga możliwość żeby dało się callvote zrobić na zmianę rozgrywki , tylko pytam bo ponieważ nie jeden z nas stąd by zagrał 1v1 na dobrym serverze
And the question to admin, server unfreeze 2 is often empty "free" it would not be possible to do tourney 1v1 or the second possibility that callvote could be made to change the gameplay, just ask because because not one of us from here would play 1v1 on a good server
User avatar
adminless
Site Admin
Site Admin
Posts: 5385
Joined: Thu Nov 03, 2016 19:05
in-game nick: not available
Location: Spain

Re: pomoc sieciowa

Post by adminless »

I don't really have a interest in 1vs1 servers as they for the most part are a total waste of resources (there's no ~6 players max servers, the smaller ones are at least for 32 players, which therefor for 16 players or more typically yields utilizations of over 50% which are at compromise against what? under 15% of utilization max for 1vs1 servers, that's just throw away money and disrespect mother nature resources, energy, i.e. Uranium-235/Plutonium-239, silica etc etc) and there's no even/I don't even have much to do with them. and no gametype callvote is not going to get anywhere either as that would just confuse people and it wouldn't even work out as in the long run it would end up being hated for not really being a 1vs1 server neither a UnFreeZe one at all times. it would be possible that I would set some 1vs1 server on some spare/free/under loaded host, but this is unlikely to happen (at least in the middle term if ever at all) as it seems like not worth the investment (i.e. dev/testing time etc etc), or better say I believe that my time is much more worth investing on other things that are going to impact much more people than a couple of people here at most.
Naprawdę nie interesują mnie serwery 1vs1, ponieważ w większości są to totalne marnotrawstwo zasobów (nie ma tu maksymalnie 6 graczy, mniejsze są co najmniej dla 32 graczy, co daje 16 lub więcej graczy typowo wydajność ponad 50%, które są w kompromisie z tym, co? poniżej 15% maksymalnego wykorzystania dla serwerów 1vs1, to tylko wyrzucanie pieniędzy i brak szacunku zasobów naturalnych matki, energii, tj. Uran-235 / Pluton-239, krzemionka itp. itd.) oraz nie ma nawet / nie mam z nimi wiele wspólnego. żadna gra w sieci nie będzie nigdzie dostępna, ponieważ mogłoby to po prostu zmylić ludzi, a nawet by się nie udało, ponieważ na dłuższą metę zostanie znienawidzona za to, że tak naprawdę nie jest 1vs1 serwer ani UnFreeZe at wszystkie czasy. byłoby możliwe, że ustawiłbym serwer 1vs1 na jakimś wolnym / wolnym / pod obciążonym hostem, ale jest to mało prawdopodobne (przynajmniej w średnim terminie, jeśli w ogóle w ogóle), ponieważ wydaje się, że nie warte inwestycji (np. czas testowania / testowania itd. itd.), lub lepiej powiedzieć, że uważam, że mój czas jest o wiele bardziej warty zainwestowania w inne rzeczy, które będą miały wpływ na znacznie więcej osób niż kilka osób tutaj w najlepszym razie.
User avatar
cBs KRA7OS
User lv4
User lv4
Posts: 238
Joined: Mon Feb 05, 2018 10:09
Location: Poland

Re: pomoc sieciowa

Post by cBs KRA7OS »

Ok rozumiem , szkoda w sumie jeden z najlepszych grywalnych serwerów ale zapytać nie zaszkodzi:) a 1v1 grywam na Cpma jest jeden dobry server to go odwiedzam ale to cmpa a ludziki stąd zaś nie lubią Cpma:) dzięki za odpowiedź, pozdrawiam:) a tego 16 kwietnia odbanujesz mi czata w Quake?
Ok, I understand, it's a pity in sum one of the best playable servers but I can not say I will not hurt :) a 1v1 I play on Cpma is one good server I visit it but it's cmpa and the people here do not like Cpma :) thanks for the answer, best regards :) and this On April 16, you will ban me from Quake chat?